Privacy Beleid

Artikel 1 – Verwerking van gegevens

1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant verwerkt Uitgeverij P bepaalde gegevens van de Klant.

1.2. De Klant heeft het recht op toegang tot deze gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen. De Klant zal daartoe contact opnemen met Uitgeverij P.

1.3. Uitgeverij P zal de gegevens van de Klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de Klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van de verbintenissen van Uitgeverij P, onder meer doch niet beperkt tot de correcte levering van de door de Klant bestelde Producten. Uw gegevens worden door Uitgeverij P nooit gebruikt ter promotionele doeleinden.

1.4. Uitgeverij P zal u nooit naar andere gegevens behouden die omschreven in artikel 2.1 vragen. Voor uw bescherming vragen we u dus nooit om bankgegevens, toegang tot uw sociale media of andere vormen van profilering.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die verzameld worden

Door u opgegeven persoonsgegevens

2.1. Volgende gegevens dienen door de Klant te worden meegedeeld bij de bestelling of registratie:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Land
  • Telefoon
  • Adres (eventueel bijkomend leveringsadres)

Cookies

2.2. Naast deze gegevens worden ook bepaalde gegevens verzameld via cookies (zie artikel 8).

Automatisch gegeneerde gegevens

2.3. Tijdens het gebruik van de dienstverlening kunnen automatisch gegenereerde gegevens over het surfgedrag van de gebruiker aan Uitgeverij P ter beschikking worden gesteld, zoals uw IP-adres en het type browser. Deze gegevens kunnen mogelijk persoonsgegevens betreffen.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. De persoonsgegevens van de Klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:

  • Om de Producten aangeboden op de Website te kunnen leveren;
  • Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen.

3.2. Uitgeverij P gebruikt de persoonsgegevens nooit voor promotionele doeleinden, en zal geen reclame, digitaal of per post, verzenden aan de klant. Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden.

Artikel 4 – Duur van het bijhouden van de gegevens

4.1. Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren. Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden.

Artikel 5 – Recht van toegang en verbetering

5.1. De Klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail of per brief aan het adres in artikel 1 van de Algemene voorwaarden, mits bijvoeging van een kopie van identiteitskaart. Uitgeverij P zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

Artikel 6 – Recht van verzet

6.1. De Klant kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten aan contact@uitgeverijp.be. De Klant kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Uitgeverij P zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Uitgeverij P heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan Uitgeverij P aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 8 – Cookies

8.1. De Website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de Klant te onderscheiden van andere gebruikers van de Website. Dit helpt Uitgeverij P om de Klant een betere gebruikservaring te bieden wanneer gebruikers de Website bezoeken en laat Uitgeverij P toe de Website te optimaliseren.

8.2. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website kunnen identificeren. Zij helpen Uitgeverij P enkel de werking van de Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van de gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is.

8.3. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden aan te vinken, aanvaardt de Klant het gebruik van cookies. Om de Website optimaal te kunnen gebruiken dient de Klant de cookies te aanvaarden wat mogelijk is via de browserinstellingen.

8.4. De Klant kan cookies blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren.

Artikel 9 – Links naar de websites van derden

9.1.    Indien de Website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door Uitgeverij P worden beheerd, zal Uitgeverij P op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s).

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. De beperking van de aansprakelijkheid van Uitgeverij P zoals omschreven in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie.

10.2. Uitgeverij P heeft het recht om de Website aan te passen op eender welk moment zonder de Klant hiervan te moeten verwittigen. Uitgeverij P kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de Klant zou ondervinden indien de Website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De Klant aanvaardt dat Uitgeverij P geen ononderbroken toegang tot de Website kan garanderen.

10.3. Uitgeverij P zal echter alle redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de Website aan te bieden.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijke wetgeving

11.1. Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op geschillen omtrent de toepassing of uitvoering van huidige Privacy Policy.

Artikel 12 – Contact

12.1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact opnemen met Uitgeverij P, tevens de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

Uitgeverij P
Sint-Antoniusberg 9
3000 Leuven